Πολιτισμός
Υλοποιημένο
Ερευνητικό

Προβολή της Ελιάς με VR & AR Τεχνολογίες
«ΕΛΙΑ: Μια αναπαράσταση των διαχρονικών τεχνικώνπαραγωγής ελαιόλαδου στη Λέσβο, με τη χρήσητεχνολογιών Virtual Reality και ΕπαυξημένηςΠραγματικότητας (Augmented Reality)»
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Εταίρος

Φορέας έργου
Αιγαίου Solutions AE, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Τοποθεσία
Λέσβος

Το εν λόγω έργο εστιάζει στη σύγχρονη τεχνολογία Virtual Reality (VR) η οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας «εικονικών κόσμων» σε πραγματικό χώρο. Ειδικότερα, δημιουργήθηκε ένας πρωτότυπος εκθεσιακός σχεδιασμός όπου με τη χρήση VR Installations αναπαριστώνται τέσσερις χαρακτηριστικές εκδοχές εξαγωγής ελαιόλαδου, που αντιστοιχούν σε τέσσερις διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές αναδείχθηκαν στο πλαίσιο έκθεσης με τη μορφή σταθερών εγκαταστάσεων στο χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και φιλοξενήθηκε και στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Οι εφαρμογές αναπτύχθηκαν με βάση λεπτομερή ανάλυση των τεχνικών, επιτρέποντας στους χρήστςς να ανακαλύπτουν και να αλληλεπιδρούν εικονικά με τα τεχνουργήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου. Επιπλέον, με τη βοήθεια των Augmented Reality (AR) εφαρμογών, αναδείχθηκαν εγκαταστάσεις που διατηρούνται και τοποθεσίες που διαθέτουν απομεινάρια εγκαταστάσεων ελαιοπαραγωγής, με χρήση πολυμεσικού υλικού. Τέλος, δημιουργήθηκε ένας “οδηγός” σε μορφή Διαδικτυακής Πύλης, όπου συγκεντρώνεται όλο το σχετικό πληροφοριακό υλικό.

Έργο: «ΕΛΙΑ: Μια αναπαράσταση των διαχρονικών τεχνικών παραγωγής ελαιόλαδου στη Λέσβο, με τη χρήση τεχνολογιών Virtual Reality και Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality)» με κωδικό Τ6ΥΒΠ-00371 – Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας με τίτλο «Ειδικές Δράσεις: «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 2335 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο