Αρχεία - Βιβλιοθήκες, Ιστορία
Υλοποιημένο

Ψηφιοποίηση Ιστορικού Αρχείου Δυτικής Λέσβου
Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Ανάδοχος

Φορέας έργου
Δήμος Δυτικής Λέσβου

Τοποθεσία
Λέσβος

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της πολύτιμης ιστορικής κληρονομιάς των κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου και να διασωθεί από τη φθορά του χρόνου, ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν ιστορικά τεκμήρια και τόμοι της περιόδου από τα τέλη του 17ου αιώνα έως τα μέσα του 20ού αιώνα. Το υλικό αυτό βρίσκεται διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, σε ψηφιακή μορφή, μέσω ιστοσελίδας. Πρόκειται για σημαντικό ερευνητικό εργαλείο καθώς αντιπροσωπεύει περίπου 300 χρόνια τόπικης ιστορίας και αναδεικνύει τους κοινωνικούς, οικονομικούς και εθνολογικούς παράγοντες της περιοχής. Όλοι οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, εντελώς δωρεάν, χρησιμοποιώντας τη σύνθετη αναζήτηση ώστε να περιορίσουν το αντικείμενο έρευνάς τους και να εξοικονομήσουν με αυτό το τρόπο χρόνο στη μελέτη τους.

Έργο: «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του
Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου» του Δήμου
Δυτικής Λέσβου, με κωδικό ΟΠΣ 5073708 υλοποιήθηκε στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο