Πολιτισμός
Υλοποιημένο
Ερευνητικό

IMOC Platform
IMOC Platform – Έξυπνη Ανοιχτή Δημιουργική Πλατφόρμα Μουσείων
Έτος υλοποίησης
2023

Ρόλος
Συντονιστής

Φορέας έργου
Αιγαίου Solutions A.E.
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών

Τοποθεσία
Ηράκλειο Κρήτη

Το IMOC – Έξυπνη Ανοιχτή Δημιουργική Πλατφόρμα Μουσείων είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα ψηφιοποίησης, προώθησης, διάχυσης και διαχείρισης των δικαιωμάτων του υλικού των πολιτισμικών οργανισμών – μουσείων στην κοινότητα, με στόχο την αλληλεπίδραση με το κοινό και την παραγωγή νέων δημιουργημάτων και πλαισίων χρήσης που μπορούν να αποφέρουν κέρδη τόσο για τους δημιουργούς όσο και για το μουσείο. Η IMOC platform αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας εξωστρεφών πολιτικών από τα πολιτιστικά ιδρύματα και ταυτόχρονα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πολιτιστική, οικονομική, περιβαλλοντολογική και κοινωνική βιωσιμότητά τους. Συγχρόνως το μοντέλο αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας, καθώς τα μουσεία εξελίσσονται μεταβαίνοντας από την αντικειμενοκετρικότητα στην ανθρωποκεντρικότητα χωρίς ωστόσο να βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τις παραδοσιακές λειτουργίες τους.Μέσω της έξυπνης πλατφόρμας IMOC οι τοπική κοινότητα, καλλιτέχνες, μαθητές, ντόπιοι παραγωγοί και άλλοι επαγγελματίες και παραγωγικοί φορείς θα μπορούν να έλθουν σε επαφή με τα ψηφιακά εκθέματα του μουσείου, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν (ψηφιακά) ένα νέο έργο εμπνεόμενο από αυτά και βασιζόμενο σε αυτά. π.χ. με έμπνευση έναν γλυπτό θα μπορούν να δημιουργούν ψηφιακά έργα ζωγραφικής, διακοσμητικά αντικείμενα, videos, κτλ.

Το έργο, με κωδικό:Τ2ΕΔΚ-00047, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μετάβαση στο περιεχόμενο